7 Cims 2021 – Reglament

Reglament

La 17a marxa de resistència “7 Cims”, a celebrar el dia 6 de juny de 2021, és una prova no competitiva de resistència individual per camins de muntanya.

Participants: Per participar cal tenir 14 anys complerts el dia de la prova. Els menors i les menors de 18 anys estan obligats a lliurar una autorització escrita dels pares o tutors i si tenen menys de 16 anys a més han d’anar acompanyats d’una persona adulta durant tot el recorregut que sota cap circumstància podrà continuar en la prova si abandona el o la menor.

Sortida: Esglaonada, entre les 7.30 i les 8.00 hores del matí de la Plaça Nova de Torrelles de Foix.
Hora límit finalització: Esglaonada, entre les 19.30 i les 20.00 hores (12 hores per realitzar la prova).

Recorregut: La marxa té un recorregut de 46.6 km i un desnivell acumulat de ± 3.582 metres. Hi haurà punts avituallament líquid i controls durant el mateix.
El recorregut de la Marxa 7 cims passa per terrenys i finques privades en conveni amb els propietaris, on sols és permès el pas de marxadors inscrits i amb possessió de la corresponent targeta de control de pas. Caldrà mostrar aquesta targeta per accedir-hi.

Senyalització: El recorregut està senyalitzat amb marques verdes i blanques i amb cintes als llocs més dubtosos. Allà on l’itinerari coincideix amb senders GR o PR caldrà seguir les marques d’aquests. Una aspa amb aquests colors indica direcció equivocada.

Inscripcions: La inscripció a la prova és personal i intransferible. La no participació no implicarà la devolució de l’import de la inscripció. L’organització no assumirà cap responsabilitat ni retornarà l’import de la inscripció si l’esdeveniment queda suspès o ajornat per causes de força major.

Classificació: Els participants i les participants que no inverteixin més de 12 hores en efectuar el recorregut de la marxa i no hagin estat desqualificats es consideraran classificats.

Un equip escombra realitzarà tot el recorregut des de l’inici, i a banda d’anar retirant la senyalització, és l’encarregat d’anar tancant els controls a l’hora estipulada per cada un d’ells.
Qualsevol participant que sigui avançat en un control per l’equip escombra, es considerarà desqualificat i haurà d’abandonar la prova, en considerar que no podrà complir amb l’horari de tancament dels controls.

Desqualificació. Serà motiu de desqualificació:

 • No fer la totalitat del recorregut a peu o per l’itinerari senyalitzat.

 • No passar per tots els controls o no presentar la targeta de control al finalitzar.

 • Ser avançat per l’equip escombra.

 • Contravenir les normes contingudes en el present reglament o les que l’organització pugui establir en el transcurs de la marxa.

Material obligatori durant tota la marxa:

 • Motxilla, ronyonera o similar.

 • Recipient per a la reserva mínima d’un litre d’aigua.

 • Manta tèrmica d’1,4 x 2 m mínim.

 • Mòbil amb bateria carregada.

L’organització pot fer revisió d’aquest material, abans, durant o al final de la prova.

Seguretat: Els participants hauran de complir les normes de circulació viària en els trams de nucli urbà i carretera. L’organització tindrà controls de seguiment en els punts més conflictius.

Els trams del recorregut i encreuaments de carreteres que presentin perill estaran degudament senyalitzats. L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin patir o produir els participants, si bé vetllarà per tal d’evitar-los i que la prova es desenvolupi amb normalitat.

Medi ambient: Com a mesura envers el medi natural NO hi haurà gots als avituallaments, els i les participants hauran d’utilitzar els seus propis estris.

Altres: El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la marxa si bé l’organització es reserva el dret de suspendre-la o modificar-la si ho estima convenient.

Obligacions del participant:

 • Dur la llicència vigent de la FEEC acompanyada del DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti.

 • Seguir les indicacions donades pels membres de l’organització.

 • Comunicar al control més proper qualsevol incidència o accident que hagi observat.

 • En cas d’abandonament comunicar-ho en el control més proper o a qualsevol membre de l’organització.

 • Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.

 • Proveir-se del material de seguretat que exigeixi l’organització.

 • Respectar les propietats, masies i conreus per on passi la caminada.

 • No malmetre la natura i no llençar cap mena de deixalla.

L’incompliment d’aquestes normes de civisme i comportament serà motiu de desqualificació.

Responsabilitat: En consideració a les característiques de la marxa, distància i desnivell, es requereix un nivell de preparació físic i psíquic òptim per realitzar-la. L’organització no està obligada a demanar cap certificat mèdic, si bé té la potestat d’admetre o fer retirar de la prova aquelles persones que consideri de risc abans o durant aquesta, així i tot, l’organització no es farà responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el o la participant durant la prova o hores posteriors a la finalització d’aquesta.

Pel fet d’inscriure’s a la marxa, el o la participant declara conèixer i acceptar aquestes normes alliberant a l’entitat organitzadora, organitzadors i voluntaris, i a la FEEC de tota responsabilitat pels accidents, negligències i danys a tercers durant el transcurs de la prova.

Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.

Aquest reglament està basat en el reglament del Circuit Català de Caminades de Resistència de la FEEC.


ANNEX:
Tal com exigeix el reglament,
no es pot llençar cap mena de deixalla a terra. Porteu-les damunt i dipositeu-les en les papereres dels avituallaments o en els contenidors de les poblacions per on passem.

L’organització pot demanar la targeta de control de pas als participants i les participants per accedir als avituallaments.

No està permès que els participants i les participants en la marxa portin animals de companyia durant aquesta.

7 Cims és una marxa de resistència de caràcter no competitiu. Per tant, el llistat que es publicarà posteriorment al dia de la marxa amb els noms dels classificats i el temps emprat serà per ordre alfabètic i no d’arribada.

El participant ha de ser conscient que si abandona la prova, haurà de trobar, pel seu compte, els mitjans necessaris per tornar al seu domicili.

Important: En cas d’accident o indisposició greu, truqueu al telèfon que l’organització fa constar a la targeta de control de pas.

Drets d’imatge, “el sol fet d’inscriure’s a la Marxa dels 7 Cims, autoritza expressament a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tota mena de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst”.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats.

Protecció de dades. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades pel participant en la inscripció a la prova, seran tractades pel Centre Excursionista del Penedès amb la finalitat de gestionar les inscripcions i classificacions de la Marxa de Resistència 7 Cims, així com per mantenir-lo informat de les pròximes edicions d’aquesta. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a Centre Excursionista del Penedès, C/ Pare Martí Grivé 11, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).