7 Cims 2017 – Reglament

Reglament

La 14a marxa de resistència “7 Cims”, a celebrar el dia 7 de maig de 2017, és una prova no competitiva de resistència individual per camins de muntanya inclosa en el Circuit Català de Caminades de Resistència 2017 (CCCR).

Participants: Per participar cal tenir 14 anys complerts el dia de la cursa. Els menors i les menors de 18 anys necessitaran autorització escrita dels pares o tutors i anar acompanyats d’una persona adulta durant el recorregut.

Sortida: A les 6:30 hores del matí de la Plaça Nova de Torrelles de Foix.

Recorregut: La marxa té un recorregut de 59,0 Km i un desnivell acumulat de ± 4.746 metres. Hi hauran punts d’avituallaments i controls durant el mateix.
El recorregut de la Marxa 7 cims passa per terrenys i finques privades en conveni amb els propietaris, on sols és permès el pas de marxadors inscrits i amb possessió de la corresponent targeta de control de pas. Caldrà mostrar aquesta targeta per accedir-hi.

Senyalització: El recorregut està senyalitzat amb marques verdes i blanques i amb cintes als llocs més dubtosos. Allà on l’itinerari coincideix amb senders GR o PR caldrà seguir les marques d’aquests. Una aspa amb aquests colors indica direcció equivocada.

Classificació: : Els participants i les participants que no inverteixin més de 14:45 hores en efectuar la marxa i no hagin estat desqualificats es consideraran classificats.

Desqualificació. Serà motiu de desqualificació :

 • No fer la totalitat del recorregut a peu o per l’itinerari senyalitzat.
 • No passar per tots els controls o no presentar la targeta de control al finalitzar.
 • Contravenir les normes contingudes en el present reglament o les que l’organització pugui establir en el transcurs de la marxa.

Material obligatori durat tota la marxa:

 • Motxilla, ronyonera o similar.
 • Recipient per a la reserva mínima d’un litre d’aigua.
 • Manta tèrmica de 1,4 x 2mts mínim.
 • Mòbil amb bateria.

L’organització pot fer revisió d’aquest material, abans, durant o al final de la prova.

Seguretat: Els participants hauran de complir les normes de circulació viària en els trams de casc urbà i carretera. La organització tindrà controls de seguiment en els punts més conflictius.
Els trams del recorregut i encreuaments de carreteres que presentin perill estaran degudament senyalitzats. L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin patir o produir els participants, si bé vetllarà per tal d’evitar-los i que la prova es desenvolupi amb normalitat.

Medi ambient: Com a mesura envers el medi natural NO hi haurà gots als avituallaments. A la sortida es facilitarà a tots els participants un got per poder reutilitzar-ho durant tota la marxa.

Altres: El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la marxa si bé l’organització es reserva el dret de suspendre-la o modificar-la si ho estima convenient.

Obligacions del participant:

 • Dur la llicència vigent de la FEEC acompanyada del DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti.
 • Seguir les indicacions donades pels membres de l’organització.
 • Comunicar al control més proper qualsevol incidència o accident que hagi observat.
 • En cas d’abandonament comunicar-ho en el control més proper o a qualsevol membre de l’organització.
 • Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.
 • Proveir-se obligatòriament del material de seguretat que exigeixi l’organització.
 • Respectar les propietats, masies i conreus per on passi la caminada.
 • No malmetre la natura i no llençar cap tipus de deixalla.

L’incompliment d’aquestes normes de civisme i comportament serà motiu de desqualificació.

Responsabilitat: En consideració a les característiques de la marxa, distància i desnivell, es requereix un nivell de preparació físic i psíquic òptim per realitzar-la. L’organització no està obligada a demanar cap tipus de certificat mèdic, si bé te la potestat d’admetre o fer fora de la prova aquelles persones que consideri de risc abans o durant la caminada.

Pel fet d’inscriure’s a la marxa, el o la participant declara conèixer i acceptar aquestes normes alliberant a l’entitat organitzadora, organitzadors i voluntaris, i a la FEEC de tota responsabilitat pels accidents, negligències i danys a tercers durant el transcurs de la prova.

Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització i per membres de l’Àrea de Marxes de la FEEC.

Aquest reglament està basat en el reglament del Circuit Català de Caminades de Resistència de la FEEC.

ANNEX:
Tal com exigeix el reglament, no es pot llençar cap tipus de deixalla a terra. Porteu-los damunt i dipositeu-los en les papereres dels avituallaments o en els contenidors de les poblacions per on passem.

L’organització pot demanar la targeta de control de pas als participants i les participants per accedir als avituallaments.

L’organització no permet que els participants i les participants en la marxa portin animals de companyia durant la mateixa.

7 Cims és una marxa de resistència de caràcter no competitiu . Per tant, el llistat que es publicarà posteriorment al dia de la marxa amb els noms dels classificats i el temps emprat no serà per ordre alfabètic i no d’arribada.

El participant ha de ser conscient de que si abandona la prova, haurà de trobar, pel seu compte, els mitjans necessaris per tornar al seu domicili.

Important : En cas d’accident o indisposició greu, truqueu al telèfon que l’organització fa constar a la targeta de control de pas.

Drets d’imatge , “el sol fet d’inscriure’s a la Marxa dels 7 Cims, autoritza expressament a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst”.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats.

Protecció de dades. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades pel participant en la inscripció a la prova, seran tractades pel Centre Excursionista del Penedès amb la finalitat de gestionar les inscripcions i classificacions de la Marxa de Resistència 7 Cims, així com per mantenir-lo informat de les properes edicions de la mateixa. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a Centre Excursionista del Penedès, C/ Pare Martí Grivé 11, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Horaris tancament controls


Recomanacions i suggeriments
Llegir detingudament el REGLAMENT de la marxa.
7 Cims és una marxa exigent, amb una distància i un desnivell important. Requereix una bona preparació física. Us recomanem realitzar entrenaments de llarga distància, com a mínim superior a la meitat del recorregut.
La climatologia pot dificultar la marxa, cal ser previsor i portar un equipament adequat: anorac impermeable, capelina, gorra, crema solar o altres.
En alguns trams del recorregut ens poden ajudar els bastons.
Utilitzar un calçat adequat per terreny mixt-pedregós.
Cal preveure la possibilitat d’arribar de nit i portar llanterna o frontal.
Abandonaments: En cas d’abandonament no es garanteix l’evacuació. Si bé l’organització no té l’obligació de disposar de cap transport específic, si es tindrà en compte d’aprofitar algun mitjà de la mateixa.
El moment i el lloc de l’abandonament són imprevisibles però, en la mesura que us sigui possible, mireu d’arribar als punts de concentració següents:

 • Aiguaviva (Km. 13.4)
 • Coll de Sant Marc (KM. 21,4)
 • Coll de la Torreta / Montagut (Km. 30,6)(Km. 33,3)
 • Població de Pontons (Km. 50.0)
 • Coll de Sapera (Km. 53.8)

(Punts de fàcil accés per carretera, per als qui us hagin de venir a buscar)

Precaució en els trams tècnics que trobareu en el recorregut:

 • Baixada del Puig de l’Àguila.
 • El Montmell, en general tot ell.
 • Baixada del Montagut.
 • Pujada del Formigosa.
 • Baixada de Sant Joan de la Muntanya.