7 Cims 2023 – Reglament

Reglament CCCR

La 19a marxa de resistència “7 Cims”, a celebrar el dia 7 de maig de 2023, és una prova no competitiva de resistència individual per camins de muntanya inclosa en el Circuit Català de Caminades de Resistència 2023 (CCCR).

Participants: Per participar cal tenir 14 anys complerts el dia de la prova. Els menors i les menors de 18 anys estan obligats a lliurar una autorització escrita dels pares o tutors i si tenen menys de 16 anys a més han d’anar acompanyats d’una persona adulta durant tot el recorregut que sota cap circumstància podrà continuar en la prova si abandona el o la menor.

Sortida: A les 6.30 hores del matí de la Plaça Nova de Torrelles de Foix.
Hora límit finalització: A les 21,30 hores (15 hores per realitzar la prova).

Recorregut: La marxa té un recorregut de 59,2 km i un desnivell acumulat de ± 4.824 metres. Hi haurà punts d’avituallaments i controls durant el mateix.
El recorregut de la Marxa 7 cims passa per terrenys i finques privades en conveni amb els propietaris, on sols és permès el pas de marxadors inscrits i amb possessió de la corresponent targeta de control de pas. Caldrà mostrar aquesta targeta per accedir-hi.

Senyalització: El recorregut està senyalitzat amb marques verdes i blanques i amb cintes blanques de la FEEC als llocs més dubtosos. Allà on l’itinerari coincideix amb senders GR o PR caldrà seguir les marques d’aquests. Una aspa amb aquests colors indica direcció equivocada.

Inscripcions: La inscripció a la prova és personal i intransferible. La no participació no implicarà la devolució de l’import de la inscripció. L’organització no assumirà cap responsabilitat ni retornarà l’import de la inscripció si l’esdeveniment queda suspès o ajornat per causes de força major.

Classificació: Els participants i les participants que no inverteixin més de 15 hores en efectuar el recorregut de la marxa i no hagin estat desqualificats es consideraran classificats.

Un equip escombra realitzarà tot el recorregut des de l’inici, i a banda d’anar retirant la senyalització, és l’encarregat d’anar tancant els controls a l’hora estipulada per cada un d’ells.
Qualsevol participant que sigui avançat en un control per l’equip escombra, es considerarà desqualificat i haurà d’abandonar la prova, en considerar que no podrà complir amb l’horari de tancament dels controls.

Desqualificació. Serà motiu de desqualificació:

 • No fer la totalitat del recorregut a peu o per l’itinerari senyalitzat.

 • No passar per tots els controls o no presentar la targeta de control al finalitzar.

 • Ser avançat per l’equip escombra.

 • Contravenir les normes contingudes en el present reglament o les que l’organització pugui establir en el transcurs de la marxa.

Material obligatori durant tota la marxa:

 • Motxilla, ronyonera o similar.

 • Recipient per a la reserva mínima d’un litre d’aigua.

 • Manta tèrmica d’1,4 x 2 m mínim.

 • Mòbil amb bateria carregada.

L’organització pot fer revisió d’aquest material, abans, durant o al final de la prova.

Seguretat: Els participants hauran de complir les normes de circulació viària en els trams de nucli urbà i carretera. L’organització tindrà controls de seguiment en els punts més conflictius.

Els trams del recorregut i encreuaments de carreteres que presentin perill estaran degudament senyalitzats. L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin patir o produir els participants, si bé vetllarà per tal d’evitar-los i que la prova es desenvolupi amb normalitat.

Medi ambient: Com a mesura envers el medi natural NO hi haurà gots als avituallaments. A la sortida es facilitarà a tots els participants un got per poder reutilitzar-ho durant tota la marxa.

Altres: El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la marxa si bé l’organització es reserva el dret de suspendre-la o modificar-la si ho estima convenient.

Obligacions del participant:

 • Dur la llicència vigent de la FEEC acompanyada del DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti.

 • Seguir les indicacions donades pels membres de l’organització.

 • Comunicar al control més proper qualsevol incidència o accident que hagi observat.

 • En cas d’abandonament comunicar-ho en el control més proper o a qualsevol membre de l’organització.

 • Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.

 • Proveir-se del material de seguretat que exigeixi l’organització.

 • Respectar les propietats, masies i conreus per on passi la caminada.

 • No malmetre la natura i no llençar cap mena de deixalla.

L’incompliment d’aquestes normes de civisme i comportament serà motiu de desqualificació.

Responsabilitat: En consideració a les característiques de la marxa, distància i desnivell, es requereix un nivell de preparació físic i psíquic òptim per realitzar-la. L’organització no està obligada a demanar cap certificat mèdic, si bé té la potestat d’admetre o fer fora de la prova aquelles persones que consideri de risc abans o durant aquesta, així i tot, l’organització no es farà responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el o la participant durant la prova o hores posteriors a la finalització d’aquesta.

Pel fet d’inscriure’s a la marxa, el o la participant declara conèixer i acceptar aquestes normes alliberant a l’entitat organitzadora, organitzadors i voluntaris, i a la FEEC de tota responsabilitat pels accidents, negligències i danys a tercers durant el transcurs de la prova.

Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització i per membres de l’Àrea de Marxes de la FEEC.

Aquest reglament està basat en el reglament del Circuit Català de Caminades de Resistència de la FEEC.


Annex: Organització 7 Cims
Tal com exigeix el reglament,
no es pot llençar cap mena de deixalla a terra. Porteu-les damunt i dipositeu-les en les papereres dels avituallaments o en els contenidors de les poblacions per on passem.

L’organització pot demanar la targeta de control de pas als participants i les participants per accedir als avituallaments.

No està permès que els participants i les participants en la marxa portin animals de companyia durant aquesta.

7 Cims és una marxa de resistència de caràcter no competitiu. Per tant, el llistat que es publicarà posteriorment al dia de la marxa amb els noms dels classificats i el temps emprat serà per ordre alfabètic i no d’arribada.

El participant ha de ser conscient que si abandona la prova, haurà de trobar, pel seu compte, els mitjans necessaris per tornar al seu domicili.

Important: En cas d’accident o indisposició greu, truqueu al telèfon que l’organització fa constar a la targeta de control de pas.

Drets d’imatge, “el sol fet d’inscriure’s a la Marxa dels 7 Cims, autoritza expressament a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst”.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats.

Protecció de dades. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades pel participant en la inscripció a la prova, seran tractades pel Centre Excursionista del Penedès amb la finalitat de gestionar les inscripcions i classificacions de la Marxa de Resistència 7 Cims, així com per mantenir-lo informat de les pròximes edicions d’aquesta. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a Centre Excursionista del Penedès, C/ Pare Martí Grivé 11, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).