VULL AVALAR

Ets un particular i vols ser avalador del projecte de la Nova seu social del CEP? Fes click aquí.

Ets una empresa i vols ser avaladora del projecte de la Nova seu social del CEP? Fes click aquí.

Ets una entitati vols ser avaladora del projecte de la Nova seu social del CEP? Fes click aquí.

A continuació, perquè no hi hagi cap dubte, us adjuntem la informació de la Coop57, que és la cooperativa de finançament que en recolza en aquest projecte.

AVALS PERSONALS MANCOMUNATS

Coop57 no opera amb garanties ni aportacions patrimonials, ni demana nòmines de cap tipus. Treballem amb els Avals Personals Mancomunats.
Què son?
És un compromís personal i individual per respondre com avalador per una part d’un préstec concedit a un projecte col·lectiu.

Com funcionen?
A l’entitat se li demana que aporti com a garantia el compromís de persones que avalin, cadascuna, una part de l’import del préstec.
En el cas que l’entitat no pogués retornar el préstec, els avaladors respondrien en el seu nom i per la part avalada. Abans d’arribar a aquest escenari treballem amb l’entitat per facilitar el retorn del préstec (allarguem termini, fem carències, no imposem penalitzacions…).
En situacions de no poder retornar els préstec les persones avaladores respondrien amb el seu nom i només la part que es van comprometre a avalar del préstec, però els ritmes i els imports els defineix la persona avaladora ja que Coop57 s’adapta a les seves possibilitats. La quantitat que s’haurien de retornar no contindria interessos, seria només el principal.
En cas de no tenir disponibilitat de retorn, no hi ha interessos de demora, ni penalitzacions de cap tipus.

Més enllà de l’aval econòmic aquest també és un aval social que, per a Coop57, és tant o més important que el primer.

Els avantatges del sistema d’avals mancomunats son:

  • El sistema d’avals mancomunats és un document privat que no va a notari i amb el que s’adjunta només el DNI de la persona. Es basa en la confiança.
  • L’aval mancomunat no comporta cap immobilització de diners, ni dipòsit o fiança. Es a dir, és només un compromís personal i individual que confia amb un projecte col·lectiu.
  • El compromís adquirit pot ser per qualsevol quantitat econòmica assumible i adaptada a les possibilitats que tinguin les persones.
  • Els avals mancomunats poden ser de l’entorn proper com ara familiars, amics, treballadors/es, però també d’altres persones o entitats solidàries…
  • Reafirma la confiança i el compromís entre avaladors/es, entitat i Coop57
  • Demostra el teixit social i el suport social dels projectes què és premissa de Coop57
  • En el cas d’associacions afavoreix la participació dels treballadors/es en trobar sortides conjuntes a problemes comuns.